TIETOSUOJASELOSTE

Pieksämäen Urheilusukeltajat ry:n tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Pieksämäen Urheilusukeltajat ry
puheenjohtaja@pisu.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissaAri Korhonen
puheenjohtaja@pisu.fi

3. Rekisterin nimi
Pieksämäen Urheilusukeltajat ry:n jäsenrekisteri

4. Rekisteröidyt
Jäsenet, kannatusjäsenet, kunniajäsenet ja kursseille osallistujat

5. Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitus
Tietoja kerätään lakiin perustuvan velvoitteen ja sopimusten vuoksi sekä jäsenasioiden ja kurssiasioiden hoitamiseksi.

6. Käsiteltävät henkilötiedot
Nimi- ja yhteystiedot, syntymäaika, jäsennumero

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään tai seuralle lähetettyjen viestien perusteella.

8. Tietojen luovutus ja siirtäminen
Tietoja voidaan siirtää ja luovuttaa seuran sisällä ja tarvittaessa luovuttaa seuran sihteerille, sivuston ylläpitäjälle sekä viranomaisille. Tietoja voidaan luovuttaa myös Sukeltajaliittoon ja kortitustietojen yhteydessä CMAS:lle (kansainvälinen urheilusukelluskoulutusjärjestelmä ja edunvalvontaorganisaatio).Tietoja ei luovuteta EU/ETA-alueen ulkopuolelle (poikkeuksena CMAS:lle lähetettävät tiedot, mikäli palvelu sitä edellyttää).

9.  Tietojen suojaus
Sähköisiä tietoja säilytetään salasanojen takana ja paperisia tietoja lukituissa tiloissa.

10. Tietojen käsittelyn kestoJäsenrekisterissä
jäsenyyden ajan ja osallistujalistat 7 vuotta

11. Tietojen käsittelijät
Tietoja käsitellään ainoastaan seuran sisällä (sihteeri ja sivuston ylläpitäjä mukaanlukien).

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Tietojenkäsittely ei sisällä automaattista päätöksentekoa eikä profilointia.

13. Rekisteröityjen oikeudet
Tarkastusoikeus eli oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötiedot. Jos tiedoissa ilmenee virheellisyyksiä tai puutteita, voi rekisteröity pyytää korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.
Vastustamisoikeus eli oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli rekisteröity kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai ilman asianmukaista oikeutta.
Poisto-oikeus eli oikeus pyytää poistamaan rekisteriin tallennettuja tietoja. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä.
Tiedonsiirto-oikeus eli oikeus siirtää tietojaan järjestelmästä toiseen.
Valitusoikeus eli oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity kokee, että henkilötietojen käsitelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista tai poistoa koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein. Mikäli rekisterinpitäjä ei suostu rekisteröidyn vaatimuksiin, on rekisteröidyllä oikeus tehdä valitus yhteyshenkilölle. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia, että kiistanalaisten tietojen käsittelyä rajoitetaan siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistuksi.

14. Yhteydenotot
Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

15. Muutokset tietosuojaselosteessaMikäli tämä seloste muuttuu, muutokset tulevat näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, saatetaan asiasta informoida myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai ilmoituksella sivustolla. Suositus on vierailla säännöllisesti sivustolla ja huomioimaan mahdolliset muutokset selosteessa.